Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 18, 2012

Tổng hợp Rom gốc cho Galaxy Tab 10.1 [3G] Android 3.1 - có tiếng Việt

Bài viết này tổng hợp các bản Rom (hay firmware) gốc Android 3.1 cho Galaxy Tab 10.1 inch (Samsung P7500). Rom gốc hay còn gọi là Stock Rom . Tổng hợp cho 5 vùng - Europe. - Asia. - Turkish. - Arabic. - America / Australia. Trong đó có chứa ngôn ngữ tiếng Việt

Europe Samsung P7500 Firmwares.

EuropeFirmware .PITAndroidDateCSCDownload 
P7500XXKF4 ##3.12011 June 10OXAKF4DOWNLOAD 
P7500XXKF8 ##3.12011 JuneOXAKF8DOWNLOAD 
P7500XXKFF ##3.12011 JuneOXAKFFDOWNLOAD 
P7500XWKG1 ##3.12011 JulyOXXKFDOWNLOAD 
P7500XXKG7 ##3.12011 July 14OXAKG7DOWNLOAD 
P7500XWKG9 ##3.12011 July 15OXXKG3DOWNLOAD 
P7500XXKI1 ##312011 SeptemberOXAKI1DOWNLOAD
Post a Comment