Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, December 27, 2012

Tổng hợp mã reset cho máy điện thoại Trung Quốc

Tổng hợp mã reset cho máy Trung Quốc

*#9246*357#
*#77218114#
*#881188#
*#118811#
*#19992006#
*#19912006#
#*7781214#
#*94267357#
*#3646633# 

Elitek:
*#66*#

CODE Chinese Miracla :

*#0000# call or *#0044# call Default English
*#0086# call or *#0886# call set to China
*#0084# call or *#0966# call set to Vietnamese

Một số mã moden 2007

*#8375# Examines the edition
*#8882# Software edition
*#87# Test
*#8899# Debugging
*#3646633# Factory instruction , chỉnh độ vọng của micro một số đời máy
*#035670766*001#
*#035670766*002#

Looked in ida full gm208, gave out much in all imagining they interest the codes of *#...#, that each of them it gives

*23157714*#
*23177726*#
*28760404*#

everything else so through *,,*#

*32914149*#
*28885382*#
*90128572*#
*90173322*#
*33532955*#

and finally * 1222 * or *1122* . # ( where. - 0,1,2,3)

S500 *#77218114#
C600 *#881188#
*#19992006#
#*94267357#
*#881188#
*#77812114#
*#19992006#
*#9426*357#
*#0084# call

*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357#
*#77218114#
*#0000#, *#0044# Default English
*#0086#, *#0886# set to China
*#0084#, *#0966# set to Vietnamese
Elitek là : *#66*#

Pass Để Reset trong mục Cài Đặt(Settings) của máy .Unlocking the SimCard Pin1: 1234 (1122)

*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
#*94267357# >> V300 8380?????

mã bật máy khởi động lại: 

*#19992006#
*#19912006#
*#77218114#
*#118811#
*#881188#
*#9426*357#
*#77812114#
*#19992006# ,ok  mã số khi máy D820(tàu) bị reset

MP4 bị khoá máy: đơn giản bạn ấn phím gọi và phím tắt là ok 

*#9246*357# call
*#77218114# Call
*#881188# Call
*#19992006# Call

Các lệnh Reset chớp tắt: 

*#94267357#
*#9426*357#
*#19992006#
*#118811#
*#881188#
*#19992001#

D820 Dáng Trượt: chớp tắt *#19992006# OK
A606 giống 6280: chớp tắt *#9426*357#
D900: chớp tắt *#19992006# _ 4 lần *#881188# _2 lần
Post a Comment