Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 22, 2012

Ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Virus AutoRun

Khởi động Notepad, soạn nội dung sau:

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFEWARE\Microsoft\Window NT
\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf ]
@="@SYS:DoesNotExist"

- Lưu văn bản này vào một thư mục nào đó trong ổ cứng và đặt tên là NoAutoRun.reg.
- Nhấn chuột phải vào file NoAutoRun.reg vừa mới lưu và chọn Merge(hoặc nhấp đúp chuột vào file này). Tiếp theo, bạn chỉ cần xác nhận những thông báo xuất hiện để thiết lập được thêm vào Registry.

Khởi động lại máy tính để thiết lập mới có hiệu lực. Từ bây giờ trở đi thì Windows sẽ không thi hành lệnh AutoRun từ các file autorun.inf có trong các đĩa chương trình hoặc các thiết bị gắn ngoài khi được nạp hoặc kết nối với máy tính nữa.
Post a Comment