Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, October 15, 2012

Thiết kế hay từ khung thép truyền tải điện

Thiết kế này biến đổi các giá treo trần tục điện vào bức tượng trên cảnh quan Iceland. Chỉ có thay đổi nhỏ cũng được thành lập để thiết kế tháp khung thép, chúng tôi đã tạo ra một loạt các tòa tháp mạnh mẽ, trang trọng và biến. Những tháp biểu tượng con số sẽ trở thành đài kỷ niệm trong cảnh quan. Chúng có thể được cấu hình để đáp ứng với môi trường của họ với những cử chỉ thích hợp. Khi đường dây điện lên một ngọn đồi, thay đổi tư thế pylon-con số, bắt chước một người leo núi. Trong nhịp dài của thời gian, tháp căng-con số để đạt được tăng chiều cao, crouch cho sức mạnh gia tăng căng thẳng dưới sức nặng của các dây.
Project TypeHigh-Voltage Pylon Competition
LocationIceland
Type of ClientLandsnet, a public company that owns and runs the electrical transmission system in Iceland where 80% of the electricity is from green sustainable sources, such as geothermal power.
New or RenovationNew - Pylon design competition.
Special constraints & site descriptionThe pylons were intended to be constructible, affordable and durable.
Design challenges & solutionsWe sought to make an iconic, unforgettable pylon, that created an identity for Iceland and the power company.
Original/AdaptationThe design is original.
Unusual/innovative building componentsEach structure is composed of a kit of parts, minimizing construction costs.
Sustainable design elementsThe structure is predominantly recyclable.
Material useSteel, glass and concrete.
Completion date2008
Others involvedNone
Designed byJin Choi & Thomas Shine, Choi+Shine Architects.
Intellectual Property RightsGill Jenning & Every LLP
Additional information & imagesPlease contact Choi+Shine Architects
Post a Comment