Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 4, 2012

Tạo trang homepage riêng cho trang nhãn

<!-- Main content -->
<b:if cond='data:blog.url == &quot;URL_đến nhãn A&quot;'>
<style>
#main2-wrapper {
… đặt code CSS ở đây …}

</style>
<div id='main2-wrapper'>
<b:section class='main' id='main2' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog2' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == &quot;URL_đến nhãn B&quot;'>
<style>
#main3-wrapper {

… đặt code CSS ở đây …}

</style>

<div id='main3-wrapper'>
<b:section class='main' id='main3' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog3' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == &quot;URL_đến nhãn C&quot;'>
<style>
#main4-wrapper {

… đặt code CSS ở đây …}

</style>
<div id='main4-wrapper'>
<b:section class='main' id='main4' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog4' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
</b:if>


<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
</div><!-- /Main content -->