Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 24, 2012

Đồ án đo và khống chế nhiệt độ với PIC16F877


Chức năng của đề tài :

+Đo và hiển thị nhiệt độ môi trường trong khoảng – 40 oC đến 100 oC
+Báo động khi nhiệt độ môi trường ở trong một khoảng nào đó mà ta chọn
Download tài liệu : http://www.mediafire.com/?qxy4bc7j3hu495u

Post a Comment