Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Nguồn cung cấp 20V/15A và 12V/3ANguồn có hai mức đầu ra là từ 4.5V đến 25V với dòng 15A và 1.25V đến 25V với dòng 3A

Linh kiện:
R1-2-3=0.1R 5W C3-5-8-10=100nF 100V MKT IC1-2-3=LM338 [TO-3 case] on Heatsink
R4=100R 0.5W C4=220pF 100V ceramic IC4=LM308
R5=150R 0.5W C6-11=47uF 63V IC5=LM350 [TO-220 or TO-3 case] on Heatsink
R6-8=330R 0.5W C7=4700uF 63V J1=3 terminal block computer type
R7-9=4K7 0.5W C9=10uF 40V J2-3-4-5=2pin Connector 3.96mm step pin
R10-13=1K5 0.5W D1-2=Led Red 5mm F1=Fuse 5A slow block
R11-12=220R 0.5W D3=1N4007 T1=230Vac/22Vac 600VA transformer
TR1=1K5 trimmer BR1=Bridge Rectifier >250V 35A on Heatsink
TR2=4K7 trimmer BR2=Bridge Rectifier >250V 3A
C-2=10000uF 63V Q1=2N2905