Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Mạch chuyển đổi tử 12V lên 28 DC dùng LM2585

Đây là mạch điều chỉnh tăng áp (boots) đầu vào là 12V đầu ra la 28V . Mạch này được xây dựng bởi LM2585 và sử dụng năng lượng dự trữ trong cuộn cảm để tăng lên tử 12V đến 28V. mạch đóng cắt với tần số 100KHZ. mạch ko sinh ra nhiễu nếu STM đươc sử dụng