Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

LED sáng từ trái sang phải.

Chương trình mẫu:

Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
*****************************************************/

#include "mega16.h"
#include "delay.h" //khai bao thu vien ham tao tre
#define LED PORTC //dinh nghia LED la PORTC

void main(void)
{
char i; //khai bao mot bien su dung de dem so lan dich bit
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1
PORTC=0xFF; //LED duoc noi vao PORTC vi vay chon trang thai led sau khi mach duoc cap nguon la LED tat
DDRC=0xFF; //chon trang thai cho phep xuat ra dieu khien led

while (1)
{
for(i=0;i

{
LED = ~(1 << i);

delay_ms(500); //tre 500ms
}

};
}

Tải về: http://www.mediafire.com/?43op9tq2qbv4957
Nguồn sangthai.com.vn