Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, October 19, 2012

[Lập trình ARM-LPC2378] Các Ngắt Trong LPC23xx

Nội Dung

+ Giới thiệu về ngắt trong LPC23xx
+ Các thanh ghi liên quan tới điều khiển ngắt
+ Hàm cài đặt ngắt install_irq()


Giới thiệu về ngắt trong LPC23xx

+ LPC2378 hỗ trợ 32 ngắt với 16 mức độ ưu tiên.
+ Có 2 loại ngắt: Interrupt request (IRQ) và Fast Interrupt Request (FIQ).
+ Fast Interrupt Request là ngắt có độ ưu tiên cao nhất. IRQ có độ ưu tiên thấp hơn.
+ Nếu có nhiều ngắt cùng độ ưu tiên thì ngắt nào ở Vector có chỉ số nhỏ hơn sẽ được thực thi trước.

+ Bảng trên thể hiện vị trí thứ tự các bit tương ứng với ngắt cho từng loại đối tượng.
Các thanh ghi liên quan tới điều khiển ngắt

+ VICIRQStatus (32bits) : Thanh ghi trạng thái của ngắt loại IRQ, bit bật lên 1 cho biết đối tượng ngắt tương ứng được kích hoạt và loại ngắt là IRQ.
+ VICFIQStatus (32bits) : Thanh ghi trạng thái của ngắt loại FIQ, bit bật lên 1 cho biết đối tượng ngắt tương ứng được kích hoạt và loại ngắt là FIQ.
+ VICVectAddrn (32bits) : Thanh ghi địa chỉ, chỉ tới hàm sẽ thực hiện nếu có ngắt xảy ra.
+ VICIntEnable (32bits) : Cho giá trị bằng 1 ở bit muốn cài đặt.
+ VICVectPriorityn (32bits) : Thanh ghi xét độ ưu tiên.
n: bit thứ n ( Với n: 0 -> 31 ).
Ví Dụ:
VICVectAddr4 = ( unsigned long ) TO_IRQHandler;
VICVectCnt4 = 15;
VICIntEnable = ( 1 << 4 );


+ Với n=4: Ngắt của Timer0
+ Hàm thực hiện khi ngắt xảy ra là TO_IRQHandler
+ Độ ưu tiên cho ngắt là 15
+ Khởi động Bộ điều khiển ngắt ở bit thứ 4


Khai báo
+ Hàm ngắt: có từ khóa __irq hoặc __fiq
VD:
void TO_IRQHandler(void)__irq
{
...
VICVectAddr = 0;
}
__irq void TO_IRQHandler(void)
{
...
VICVectAddr = 0;
}
Hàm cài đặt ngắt install_irq()
Hàm cài đặt ngắt
DWORD install_irq( DWORD IntNumber, void *HandlerAddr, DWORD Priority )
{
DWORD *vect_addr;
DWORD *vect_prio;


VICIntEnClr = 1 << IntNumber; //Disable Interrupt
if( IntNumber >= VIC_SIZE )
{
return( FALSE );
}
else
{
/* find first un assigned VIC address for the handler */
vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX + IntNumber*4);
vect_prio = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_PRIO_INDEX + IntNumber*4);
*vect_addr = (DWORD)HandlerAddr; /* set interrupt vector */
*vect_prio = Priority;
VICIntEnable = 1 << IntNumber; /* Enable Interrupt */
return( TRUE );
}
}
Ví Dụ: Tạo ngắt cho Interrupt0 Button(INT0)

+ PINSEL4 = 0x01 << 20;
+ VICVectAddr14 = (unsigned long)abc;
+ VICVectCntl14 = 14;
+ VICIntEnable = (1 << 14);
+ __irq void abc (void)
{
……// xuat ten cua ban ra HyperTerminal
EXTINT=0x01;
VICVectAddr = 0;
}


(nguồn: ĐHKHTN TP.HCM)

Post a Comment