Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 24, 2012

Làm mạch in bằng phương pháp quang khắc

Làm mạch in bằng phương pháp quang khắc:Phương pháp này khá phức tạp tuy nhiên lại cho ra mạch in rất tốt (có thể làm được những đường mạch 8mil)
Post a Comment