Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

INT_8Leds_1Button(Ngắt)


Chương trình mẫu:

Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 7.372800 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 512
*****************************************************/


#include "mega32.h"


// User's define
#define LED PORTC
#define DELAY_VALUE 50000


// Global variables
unsigned char counter;


// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
counter = (counter >= 3) ? 0 : (counter + 1);
}


void my_delay(unsigned long int delay_value, unsigned char compare)
{
while ((counter == compare) && (delay_value--));
}


// Declare your global variables here


void main(void)
{
// Declare your local variables here


// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;


// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;


// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;


// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;


// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;


// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;


// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;


// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;


// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;


// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;


// Global enable interrupts
#asm("sei")


counter = 3;


while (1)
{
switch (counter)
{
case 0:
while(1){
LED = 0xFF;
my_delay(DELAY_VALUE, 0);
if (counter != 0) break;
LED = 0x00;
my_delay(DELAY_VALUE, 0);
if (counter != 0) break;
}
break;
case 1:
while(1){
LED = 0b10101010;
my_delay(DELAY_VALUE, 1);
if (counter != 1) break;
LED = 0b01010101;
my_delay(DELAY_VALUE, 1);
if (counter != 1) break;
}
break;
case 2:
LED = 0xFF;
while(1){
if (LED == 0){
LED = 0xFF;
my_delay(DELAY_VALUE, 2);
}
if (counter != 2) break;
LED = (LED << 1)& 0b11111110;
my_delay(DELAY_VALUE, 2);
if (counter != 2) break;
}
break;
case 3:
LED = 0x00;
while(1){
if (counter != 3) break;
}
break;
default:
break;
}
};
}

Tải về: http://www.mediafire.com/?29tif7w6axhc23c

Nguồn sangthai.com.vn