Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, October 19, 2012

Code mẫu cho PIC - Kết hợp: ADC đo nhiệt độ, điện áp, hiển thị LCD và giao tiếp với máy tính

Chương trình thực hiện đo nhiệt độ, điện áp, hiển thị kết quả lên màn hình LCD 16x2, và truyền giá trị lên máy tính.

Mô phỏng trên Proteus:
mô phỏng trên Proteus

Mã nguồn:


#include <16f877a.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=10
#use delay(clock=20000000)
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <lcd_lib_4bit.c>
//=======================================================================
void send(int8 a);
void HIENTHI_LCD(int8 t);
void HIENTHI_LCD_float(int8 t);
int8 count=0;
int8 i,value,vl[10];
//=======================================================================
#INT_RDA //ngat khi nhan du lieu.
Receive_isr()
{
char c;
c=getc();
switch(c)
{
case '0': //xoa man hinh LCD
{
LCD_putcmd(0x01);
}
break;
//o day co the su dung ma thap phan! (ngoai tru cac ky tu dieu khien)
case '-': //lui con tro hien thi LCD 1 don vi.
{
LCD_putcmd(0x10);
}
break;
case '1': //truyen len may tinh: gia tri do duoc.
{
Set_ADC_channel(0); //kenh 0 chan so2
delay_us(10);
for(i=0;i<10;i++)
{
vl[i]=read_adc();
delay_us(10);
}
value=(vl[0]+vl[1]+vl[2]+vl[3]+vl[4]+vl[5]+vl[6]+vl[7]+vl[8]+vl[9])/20.48;
send(value);
}
break;
case '2': //truyen len may tinh: gia tri do duoc.
{
Set_ADC_channel(1); //kenh 1 chan so3
delay_us(10);
if(read_adc()==0)
{
for(i=0;i<10;i++)
{
vl[i]=read_adc();
delay_us(10);
}
value=(vl[0]+vl[1]+vl[2]+vl[3]+vl[4]+vl[5]+vl[6]+vl[7]+vl[8]+vl[9])/10;
}
else
{
value=read_adc()+6;
for(i=0;i<10;i++)
{
vl[i]=read_adc()+6;
delay_us(10);
}
value=(vl[0]+vl[1]+vl[2]+vl[3]+vl[4]+vl[5]+vl[6]+vl[7]+vl[8]+vl[9])/10;
}
send(value);
}
break;
case '9': //thoat khoi ham ngat, cho ADC làm viec.
{
count=0; //ket thuc viec truyen ky tu len LCD
LCD_putcmd(0x01);
}
break;
default : //truyen ky tu xuong LCD ^^.
{
count++;
if(count==1) LCD_putcmd(0x01);
if(count==16) LCD_putcmd(0xC0);
if(count==32)
{
LCD_putcmd(0x01);
count=0;
}
LCD_putchar(c);
}
}
}
//=======================================================================
void main()
{
//trisD=0x0C; //D0,D1 LA CONG VAO, D2-D7 LA CONG RA.

enable_interrupts(int_rda); //cho phep ngat noi tiep nhan.
enable_interrupts(GLOBAL);


LCD_init(); //Khoi tao LCD.
LCD_putcmd(0xC0);
Printf(LCD_putchar,"Khoi tao...");
delay_ms(250);

setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); //Khoi tao che do cho bo ADC.
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
delay_us(10);

while(1)
{
//do nhiet do
{
Set_ADC_channel(0); //kenh 0 chan so2
delay_us(10);
value=read_adc();
value=value/2.048;

LCD_putcmd(0x80);
LCD_putchar("Nhiet do: ");
LCD_putcmd(0x89);
HIENTHI_LCD(value);
LCD_putcmd(0x8C);
LCD_putchar("oC");
delay_ms(0.1);
}
//do diep ap
{
Set_ADC_channel(1); //kenh 1 chan so3
delay_us(10);
if(read_adc()==0)
{
for(i=0;i<10;i++)
{
vl[i]=read_adc();
delay_us(10);
}
value=(vl[0]+vl[1]+vl[2]+vl[3]+vl[4]+vl[5]+vl[6]+vl[7]+vl[8]+vl[9])/10;
}
else
{
value=read_adc()+6;
for(i=0;i<10;i++)
{
vl[i]=read_adc()+6;
delay_us(10);
}
value=(vl[0]+vl[1]+vl[2]+vl[3]+vl[4]+vl[5]+vl[6]+vl[7]+vl[8]+vl[9])/10;
}

LCD_PutCmd(0xC0);
LCD_putchar("DIEN AP : ");
LCD_putcmd(0xC9);
//HIENTHI_LCD(value);
HIENTHI_LCD_float(value);
LCD_putcmd(0xCD);
LCD_putchar("V ");
}
}
}
//=======================================================================
void HIENTHI_LCD(int8 t)
{
unsigned char v;
if(t<10)
LCD_putchar(t+48);
else
if(t<100)
{
LCD_putchar(t/10+48);
LCD_putchar(t%10+48);
}
else
{
v=t/10;
LCD_putchar(v/10+48);
LCD_putchar(v%10+48);
LCD_putchar(t%10+48);
}
}
void send(int8 a)
{
if(a<10)
{
putc(a+48);
}
if(a>9&&a<100)
{
unsigned char c=a/10;
unsigned char d=a%10;
putc(c+48);
putc(d+48);
}
if(a>99)
{
unsigned char t=a/100;
unsigned char c=a/10-10*t;
unsigned char d=a%10;
putc(t+48);
putc(c+48);
putc(d+48);
}
}
void HIENTHI_LCD_float(int8 t)
{
int8 v;
if(t<10)
{
LCD_putchar(48);
LCD_putchar(46);
LCD_putchar(t+48);
LCD_putchar(32);
}
else
if(t<100)
{
LCD_putchar(t/10+48);
LCD_putchar(46);
LCD_putchar(t%10+48);
LCD_putchar(32);
}
else
{
v=t/10;
LCD_putchar(v/10+48);
LCD_putchar(v%10+48);
LCD_putchar(46);
LCD_putchar(t%10+48);
}
}
/*
void send_float(float a)
{
if(a<10)
{
putc(a+48);
}
if(a>9&&a<100)
{
unsigned char c=a/10;
unsigned char d=a%10;
putc(c+48);
putc(d+48);
}
if(a>99)
{
unsigned char t=a/100;
unsigned char c=a/10-10*t;
unsigned char d=a%10;
putc(t+48);
putc(c+48);
putc(d+48);
}
}*/

//=====================================================

Post a Comment