Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, October 1, 2012

Bài 1: Làm quen với Visual Basic

I.Ứng dụng của lập trình
Lập trình ra các chương trình có tính ứng dụng cao trong mọi lĩnh vực
Ví dụ: chương trình đánh văn bản, chương trình nghe nhạc, các công cụ hệ thống,
phát triển mạng, game...

II.Bố cục 1 chương trình trong Visual Basic
1.Bố cục 1 chương trình trong Visual Basic 6.0
Class ten_lop
'Phần khai báo
Private Sub main()
'Các câu lệnh
end sub
end classIII. Các định nghĩa về hàm, thủ tục, hằng số và biếnBiến là được kí hiệu bằng 1 từ hoặc chữ thường có mang nội dung, biến có thể chứa một giá trị có thể thay đổi trong 1 chương trình
-Cách khai báo biến
Dim tên_biến
-Biến có 2 loại : biến cục bộ và biến toàn cục
Biến cục bộ là biến chỉ có tác dụng nơi ta khai báo biến đó và cũng có tác dụng đối với những hàm và thủ tục có vị trí tương đương với biến đó.
Biến toàn cục là biến có tác dụng trong toàn chương trình
VD:
class main()
dim x,z as Integer
x=0
x=x+1
z=a() 'tai day z co gia tri la 2
function a()
x=x+1
a=x
end function
end class

Qua đó ta có thể thấy được biến x bị ảnh hưởng cả bên ngoài hàm a và bên trong hàm a ->đây là biến toàn cục

VD2:
class main()
Dim z as Integer
z=a() 'tai day z co gia tri la null vi bien x la bien cuc bo khong
'anh huong ra ngoai lop main duoc
function a()
dim x as Integer
x=0
x=x+1
a=x
end function
end class


2.Định nghĩa hằng số

Hằng số cũng giống như biến nhưng có sự khác biệt là giá trị của hằng số là cố định không thay đổi
Khai báo hằng số
Const ten_hang


2.Định nghĩa hàm, thủ tục

Hàm là tổng hợp của nhiều lệnh.Người ta sử dụng hàm là vì trong một chương trình có nhiều tập lệnh được sử dụng nhiều lần.Những tập lệnh đó ta đưa vào 1 hàm, đến khi cần ta chỉ cần gọi hàm đó ra.Như vậy sẽ giúp giảm bớt được thời gian và dễ sử dụng
Hàm cũng giống biến cũng có 2 loại: private và public
Khi khai báo hàm mà sử dụng private thì hàm này chỉ có tác dụng trong lớp đó thôi
Còn nếu sử dụng public thì bạn có thể gọi hàm này từ bất kì lớp nào

Khai báo hàm
Public function ten_ham (tham so)
Private function ten_ham(tham so)
Khai báo thủ tục
Public Sub ten_ham (tham so)
Private Sub ten_ham(tham so)