Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 19, 2012

TẠO CHỮ CHẠY VỚI LỆNH MARQUEE

Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:

- BGCOLOR="color" → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền...).
- DIRECTION="left/right/up/down" → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên, xuống...)
- BEHAVIOR="scroll/slide/alternate" → thiết lập kiểu chạy chữ .

Scroll → di chuyển tuần tự.
Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại.
Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.

- TITLE="message" → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào.
- SCROLLMOUNT="number" → điều chỉnh tốc độ chạy
- SCROLLDELAY="number" → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
- LOOP="number|-1|infinite" → to manage sum of looping.
- WIDTH="number" → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%).

►Một vài ví dụ :


<marquee align="center" direction="left" height="100" scrollamount="2" width="100%">

Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

</marquee>


<marquee align="center" direction="left" height="200" scrollamount="4" width="100%" behavior="alternate">

Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

</marquee>


<div align="left"><font face="georgia" color="White"><b><marquee bgcolor="red" width="100%" scrollamount="3" behavior="alternate">

Chạy chữ với màu nền

</marquee></b></font></div><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="down" width="100%" height="200" align="center">

Di chuyển xuống dưới, dừng lại khi ta rê chuột vào, chạy tiếp khi rê chuột ra

</marquee>