Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 19, 2012

HIỆU ỨNG ĐẸP KHI RÊ CHUỘT VÀO LINK

Bước 1: Vào http://www.poqbum.com/animated_hover/

Bước 2: copy đường link của một hình ảnh tùy thích (có thể xem trước ở preview )

Bước 3: Thay link vào mẫu code sau:

a:hover, a.link:hover, a.navbar:hover {
background-image:url(link hình ảnh của hiệu ứng);
font-size:10pt;
color:;
text-decoration:none;
border:1px solid;
}Bước 4: Đặt vào cột chức năng