Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, September 20, 2012

Chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa???


Anh chàng hát một cách khá tệ rồi thì ăn trộm luôn chiếc Mic của BTC


Mặc đồ nde lên sân khấu rồi nhảy lên người BGK tiếp tụp bò lét...
Bạn nghĩ sao với những người này...