Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, August 5, 2012

Những bản trình diễn Domino độc đáo và hay nhất

17.560 dominoes


Over 80,000 Dominoes - "Around the World"

5300 Homemade Dominoes

Guinness World Record - Longest / Biggest Domino Line Ever

125,000 Dominoes - Inventions - CDT 2010 3D
Post a Comment