Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Yêu ...

- Là khi tủm tỉm cười lúc nt vs ai
đó..
-Là khi cuống cuồng lên khi sắp
đc. gặp ai đó..
-Là khi nhói đau khi ai đó nói ng khác tốt hơn mình
-Là khi ngồi cả nửa tiếng để đổi
hết tất cả mật khẩu thành tên ai
đó..
.
. .
và điều cuối cùng
.
.
.
. Là khi nghĩ đến ai đó lúc đọc
những dòng trên.:-X

Post a Comment