Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 21, 2012

Từ nay

♥ Từ nay . . .

- Yêu cũng được. . . .

- Ko yêu cũng chẳng sao. . .

- Đời là 1 vở kịch. . . .

- Gặp cảnh nào ta diễn cảnh đấy. . . .

- Chủ yếu là phải diễn cho đạt. . . .

- Đời nó bạc. . . .

- Sống nhạt cho nó bớt đau. . . ♥


Post a Comment