Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Tình yêu tiếp tục hay dừng lại

Nút thắt thường có 2 cách để tháo bỏ:

Một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra,
Hai là cắt đứt... ♥

Tình yêu cũng vậy ! Một là nắm chặt tay, tiếp tục yêu thương.
Hai là buông tay và kết thúc... ♥


Post a Comment