Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 21, 2012

Sống

♥ Đừng
..♥..♥ Buồn
...♥...♥...♥ Khi
...♥...♥...♥... ♥ Mình
...♥...♥...♥... ♥...♥ Không
... ...♥...♥...♥... ♥...♥...♥ Có
...♥...♥...♥... ♥...♥...♥...♥ Được
...♥...♥...♥... ♥...♥...♥...♥.. .♥ Người
...♥...♥...♥... ♥...♥...♥...♥.. .♥...♥ Đó

----------> MÀ HÃY SỐNG SAO

♥ Cho
♥...♥ Người
♥...♥...♥ Đó
♥...♥...♥...♥ Phải
♥...♥...♥...♥.. .♥ Buồn
♥...♥...♥...♥.. .♥...♥ Vì
♥...♥...♥...♥.. .♥...♥...♥ Không
♥...♥...♥...♥.. .♥...♥....♥...♥ Có
♥...♥...♥...♥.. .♥...♥...♥...♥. ..♥ Được
♥...♥...♥...♥.. .♥...♥...♥...♥. ..♥..♥ Mình


Post a Comment