Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Quên

Đừng cố yêu 1 người chỉ để quên và thay thế 1 người......

Bởi vì..... Người đến sau, vốn dĩ họ không có lỗi....
..
..
... Bạn có biết tại sao người đến sau luôn tổn thương vô cớ không ?
.
.

.
Bởi họ biết người đến trước mới được yêu thương một cách trọn vẹn......
..
Và tôi hiểu cảm giác đó đau đớn như thế nào....:)

Post a Comment