Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, July 21, 2012

♥ Miệng lưỡi con trai thật nguy hiểm...

Họ có thể nói lời ngon ngọt với bất kỳ người con gái nào mà họ quan tâm...

♥ Trái tim con gái thật nguy hiểm...

Họ có thể tin tưởng ngay bất kỳ lời ngon ngọt nào từ người con trai khác...

Rằng họ là người luôn được yêu nhất, yêu mãi, đến tận mai sau


Post a Comment