Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

If Tomorrow Comes...

Bạn sẽ dịch ra sao khi thấy câu này:
"If Tomorrow Comes..."
.
Nếu nghĩ nhanh... Một số bạn sẽ dịch là: "Nếu ngày mai đến"
Nhưng
.
Nghĩa chính xác của câu này hay hơn rất nhiều: "Nếu Còn Có Ngày Mai"
Vậy nên hãy sống ngày hôm nay và các ngày hôm sau nữa thật ý nghĩa ! Đừng sống vì quá khứ ! . . .
Post a Comment