Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Dù có ra sao...

 Anh vẫn yêu em, vẫn chờ, vẫn đợi và hoài mong...
Post a Comment