Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Anh yêu em...

.. Anh đố em nhé, bjo có 2 con mèo, 1 con là "anh yêu em" và 1 con là "em yêu anh". Một hôm con "anh yêu em" bỏ đi mất, hỏi con còn lại tên j ?
- Em yêu anh.
+ Chắc ko ?
- Chắc.
+ Nói lại lần cuối chắc chắn nào, tên j ?
- Em yêu anh.
...
...
...
... Uh anh cũng yêu em ♥ ;))))

Post a Comment