Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, July 11, 2012

Ai ý thức hơn?

Điều mà con người cần làm hơn là động vật
Dẫu là một lần thôi, điều đó cũng đánh học tập
Post a Comment