Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, June 28, 2012

You and Me


"Anh yêu, những mảnh ghép tuy khác nhau nhưng chúng cần được kết hợp để có một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh và em vẫn chờ đến một ngày, mình tìm thấy nhau. Nhưng trước tiên, em cần phải hoàn thiện bức tranh 'cuộc sống' đã. Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi. Đó là mảnh ghép mang tên... 'Anh'!".
Post a Comment