Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, May 31, 2012

Ứng dụng Quản lý kinh doanh - Brightpearl

Brightpearl là một công cụ quản lý bán hàng mạnh mẽ. Bạn hoàn có thể quản lý tốt khách hàng, doanh thu, hàng tồn kho, báo giá và đơn đặt hàng… chỉ bằng Brightpearl. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng được tích hợp đầy đủ các công cụ kế toán và tài chính để tối ưu cho công việc. Phiên bản miễn phí của Brightpearl chỉ cho dùng thử 30 ngày, để sử dụng ứng dụng này một cách đầy đủ thì bạn phải bỏ ra một mức phí từ 30 đến 225
USD/tháng.
Xem video:

Bạn có thể cài đặt Brightpearl tại https://chrome.google.com/webstore/detail/hmfddjfondjplgcegdldpicghdmnllfm?hl=vi&hc=search&hcp=main
Post a Comment