Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 30, 2012

Xe chở tiền xu bị đổ hàng triệu USD tiền xu đổ ra ngoài


Có bao giờ bạn nhìn thấy người ta lấy sẵn để xúc tiền chưa? đó là sự thật bạn có thể xem trong video trên.
Post a Comment