Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, March 7, 2012

Tổng hợp video vui

1 hơi là tới nơi


Bản rap đạo của Obama


Rap không cần hiểu (rap dân tộc)


Má em là nông dân

Nó nói gì nhĩ!?? (Rap Nhanh Nhất Thế Giới)


Post a Comment