Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, February 23, 2012

Hình shock xem là thấy oản liền


 Hôm nay vào trang www.quangnam.gov.vn xem cái hình trên thấy chẳng ra cái hệ thống cống rãnh nào cả, nữa đực nữa cái chẳng theo lề lối công sở nào cả. Mặt nguyên bộ đồ dân tộc thiếu vãi ngồi vào bàn máy tính làm việc thật là khó coi.
Post a Comment