Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, January 10, 2012

Các ứng dụng không cần thiết cho máy Android

 Những ứng dụng này hoàn toàn có thể xóa mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của máy.

 • Originally Posted by oddbasketAccessoryKeyDispatcher.apk --- event listener (unsure of trigger, hardware and handsfree keys work without it.)
 • Calculator.apk --- default calculator
 • CdfInfoAccessor.apk --- Software Component Descriptions
 • chinesetextinput.apk --- chinese keyboard
 • com.sonyericsson.androidapp.foursquare_ext_ts3.apk --- Timescape Foursquare Extension
 • com.sonyericsson.androidapp.timescapefeedsplugin.a pk --- Timescape Feeds
 • com.whatsapp.apk --- Whatsapp
 • *CoreNotificationPublisher.apk --- Lock Screen Notifications
 • CrashSMS.apk --- Diagnostics Tool (debug helper)
 • datatrafficswitch.apk --- mobile data on/off widget 
 • DigitalClockWidget.apk --- clock widget
 • DownloadProviderUi.apk --- default browser downloads folder
 • EventStream.apk --- Timescape
 • EventStreamPluginCallLog.apk --- Timescape Call Log Extension
 • EventStreamPluginFacebook.apk --- Timescape Facebook Extension
 • EventStreamPluginTelephony.apk --- Timescape Telephony extension
 • EventStreamPluginTwitter.apk --- Timescape Twitter extension
 • facebook.apk --- Facebook
 • FBCalendarSync.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Calendar Sync
 • FBMediaDiscovery.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Media Discovery
 • FBMusicLike.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Music Like
 • FBNotificationPublisher.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Facebook Notifications
 • FBSetupwizard.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Setup Wizard (not needed to setup or for FB Integration to work)
 • GenieWidget.apk --- News and Weather
 • Gmail.apk --- Gmail app
 • GoogleFeedback.apk --- Market Feedback Agent (forceclose reporting for apps installed from Market)
 • GooglePartnerSetup.apk --- Google Partner Setup (no longer needed after setting up Gmail)
 • GoogleQuickSearchBox.apk --- google quick search box
 • HTMLViewer.apk --- HTML viewer (view HTML files directly from file manager)
 • IddAgent.apk --- Anonymous Usage Stats
 • JapaneseIME.apk --- japanese keyboard
 • LearningClient.apk --- learns user typed words for default keyboard
 • letsgolf_A_353.apk --- Let's Golf game
 • LiveWallpapers.apk --- Live wallpapers pack
 • LivewareManager.apk --- Liveware Manager
 • MagicSmokeWallpapers.apk --- Live wallpaper
 • MediaWidget.apk --- Media shortcuts widget
 • MediaUploader.apk --- My Uploads for Youtube uploading (not needed if just watch Youtube)
 • MusicWidget.apk --- default Music player widget
 • NotificationProvider.apk --- Lock Screeen Notifications Storage
 • officesuite.apk --- Office Suite 
 • OmaDatasyncService.apk --- Sony Ericsson Sync
 • PhotoWidget.apk --- Picture Frame widget
 • Playnowclientarvato.apk --- Playnow Store (replaces the 2 APKs in the list directly below)
 • playnowappinstaller.apk --- Playnow updater
 • playnowclient.apk --- Playnow
 • POBoxSknPink.apk --- japanese keyboard skin
 • POBoxSknWood.apk --- japanese keyboard skin
 • Protips.apk --- Pro Tips widget
 • qcsemcservice.apk --- RIL extension for default browser
 • Radio.apk --- FM radio
 • retaildemo.apk --- retail demo
 • SecureClockJava.apk --- web clock service (some DRM or Secure services may use this, restore if you need it.)
 • SemcCrashMonitor.apk --- debugger
 • SemcDlna.apk --- media server
 • *SEMCFacebookService.apk --- Sony Ericsson Facebook Integration Service
 • SEMCSetupWizard.apk --- setup wizard
 • SemcVideoEdit.apk --- video editor
 • SoundRecorder.apk --- sound recorder
 • StatusSwitch.apk --- Status switch widget
 • Stk.apk --- Sim Tool Kit
 • Street.apk --- Google Street view
 • SyncWizard.apk --- Sony Ericsson Sync Account
 • timescapelegacywrapper.apk --- Timescape plugin
 • TimescapeSpline.apk --- Timescape widget spline
 • TimescapeWidget.apk --- Timescape widget
 • touchnote.apk --- Touch notes postcard
 • trackid.apk --- TrackID
 • UnsupportedHeadsetNotification.apk --- Possibly a notification when pairing with unsupported bluetooth headsets
 • usersupport.apk --- Support
 • VisualizationWallpapers.apk --- Live wallpaper
 • WallpaperPicker.apk --- Sony Ericsson Wallpapers
 • widgetdigitalclock.apk --- clock widget
 • widgetonoff.apk --- widget on/off toggles
 • YouTube.apk --- YouTube

Cảnh báo: Sony Ericsson's home launcher không nên xóa đi cho tới khi bạn đã download sẵn một cái home launcher khác và đã cài đặt cũng như thiết lập hết tất cả nếu không muốn có sự xung đột phần mềm với hệ thống.
Ghi chú: Tùy vào sự lựa chọn của những app thứ 3, nó có thể được khuyến khích để thiết lập lịch trình của bạn bằng cách sử dụng các ứng dụng lịch mặc định của bạn trước khi gỡ bỏ nó.
Ghi chú: Hầu hết các ứng dụng nhắn tin SMS hoặc MMS đều không thể sử dụng bằng chương trình thứ 3 nếu bản stock đã bị delete.
Ghi chú: Nếu bạn remove hệ thống clock thì đồng nghĩa với việc bạn đã xóa khả năng sử dụng báo thức của máy và hãy chắc chắn rằng app mà bạn chọn phải có sẵn hoặc phải cài đặt chức năng này thông qua 1 app trên market.


 • Originally Posted by oddbasketBrowser.apk --- default web browser
 • Calendar.apk --- default calendar
 • Conversations.apk --- default messaging
 • Home.apk --- default home launcher
 • SemcDeskClock.apk --- default clock and alarm
 • SemcEmail.apk --- default email app
 • SemcGallery3D.apk --- default gallery
 • SemcMusic.apk --- default music player
 • textinput-tng.apk --- default keyboard
Update hệ thống apps:
không giống như user apps, khi system apps có updated, file apk gốc nằm trong thư mục /system/app sẽ không bị thay thế 1 cách tự động. Do đó các phiên bản mới hơn sẽ được cài đặt như một ứng dụng của người dùng nằm trong thư mục /data/app.

Để có khoảng trống trong bản rom của bạn, bản gốc nằm trong thư mục /system/app hoàn toàn có thể xóa được. Hoặc, bạn có thể tự tay thay thế chúng nằm trong thư mục data/app to /system/app.
Deleting chúng trong /system/app là điều bắt buộc do các cập nhật trong tương lai sẽ thay thế và tiết kiệm không gian cho rom.

Cảnh báo: Hoàn toàn yên tâm khi removed System apps từ /System/App sau khi bạn đã update chúng

Ghi chú: Khi bạn dùng phương thức trên cho facebook.apk điều đó cũng đồng nghĩa rằng bạn sẽ mất hết các liên lạc của facebook trong máy của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phục hồi bằng cách khởi động facebook app, ấn nút Back, sau đó vào nút menu > Settings > Sync Contacts. Và bạn sẽ phải tự tay resync chúng điều mà đã hoàn toàn được thêm vào 'Join Contacts'.

Ghi chú:
Chỉ ngoại trừ ứng dụng AdobeFlashPlayer.apk. Tự tay di chuyển nó trong /system/app sẽ không thành công. Nó chỉ hoàn toàn chạy được khi bạn đã hoàn toàn cài đặt nó xong. Cho nên, hãy cứ thẳng tay delete nó trong thư mục /system/app. Và nếu nó không hoạt động được, chỉ cần đơn giản là ấn vào nó trong thư mục /data/app và reinstall nó.

Note: Nếu bạn dùng phương thức copy và paste, bạn sẽ phải cần thực hiện chế độ Permissions cho các ứng dụng APK sau khi di chuyển chúng. Permissions: Check tất cả cho Read, check Owner cho Write, và những thứ còn lại không check.

The apks updates are:

 • Originally Posted by oddbasketfacebook.apk --- Facebook
 • com.whatsapp.apk --- Whatsapp
 • Maps.apk --- Google Maps
 • Vending.apk --- Android Market
 • AdobeFlashPlayer.apk --- Adobe Flash Player
Làm 1 ứng dụng người dùng bên trong hệ thống ứng dụng:
System và User apps được cất chứa trong partitioned memory, có nghĩa họ đã phân tán số lượng được cấp phát của memory. System Storage Memory và User Storage Memory.
Có khoảng gần 100mb của kho ứng dụng thẻ nhớ mà không cần xài đến.
Bằng cách làm 1 User app trong 1 System app, bạn sẽ thay đổi địa điểm lưu trữ của nó và có thể có thêm khoảng trống để bạn có thể cài đặt thêm những ứng dụng người dùng. Có nó thể thực hiện 1 cách đơn giản bằng cách di chuyển User app đến System app storage.

Ghi chú: Những apps được yêu cầu để di chuyển có thể đó home launchers, input methods, tức là các apps mà bạn muốn có sẵn trong điện thoại. Không có SD card, những ứng dụng mà bạn không muốn chúng update.
Cảnh báo: cảnh báo khi dịch chuyển system app trở về user app! Ví dụ: Dịch chuyển home launcher từ file System/App đến Data/App có thể làm phá vỡ hoặc hư cái home launcher đó. Máy bạn sẽ không chạy được nếu không có home launcher! Khôi phục mặc định của home launcher ở System/App trước khi thực hiện nó!

Các bước:
1.Duyệt file (browse file) ở /data/app và hãy xác định vị trí mà file APK bạn muốn dịch chuyển.
2.Dịch chuyển* file APK đó đến /system/app
3. Reboot

*Nếu bạn dùng phương thức copy và paste , bạn cần phải thiết lập 1 sự cho phép cho file APK trước khi dịch chuyển. Permissions: đánh chấu check vào all for Read, check Owner for Write, còn lại thì không đánh dấu.

Telco specific system bloatware:
(Có một số ít nằm trong thự mục /System/App. một số khác thì năm trong thư mục /Data/App có thể xóa bằng cách: Settings > Applications > Manage Applications.) 

Singtel (Singapore):

 • Originally Posted by oddbasketcom.qoowaa.act_103.apk --- AppXtra
 • com.singtel.singtelbpl.apk --- Singtel BPL
 • com.sonyericsson.androidapp.storefront.apk --- AMPed Store

Post a Comment