Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 19, 2011

Bạn tốt !!?

 Bạn tốt nhiều lần tôi hỏi tại sao? đôi lúc bạn cần sự giúp đỡ của ai đó nhưng họ lại từ hối lời thỉnh cầu của bạn nhưng đôi khi họ lại tình nguyện làm tất cả vì bạn..
 Vậy tình bạn là gì, câu trả lời nằm trong 1 hình ảnh sau đây:

 Hãy suy nghĩ 1 cách lạc quan để sống tốt hơn
Post a Comment